REGULAMIN KONKURSU FIAT TIPO 14. PZU MARATON WARSZAWSKI („REGULAMIN”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ FIAT 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI” („Konkurs„).

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

 4. Organizatorem Konkursu na zlecenie FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (adres: ul. Grażyńskiego 141, 23, 43-300 Bielsko-Biała; KRS: 0000019628) („FCA”) jest Fundacją „Maraton Warszawski”, z siedzibą w Warszawie (05-077) ul. Brylantowa 15, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000152754, NIP: 952-191-32-80, REGON 015438288. („Organizator„). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest FCA Poland S.A.

 6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na fanpage‘u Maraton Warszawski w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/MaratonWarszawski/).

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

   1. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.4 poniżej,

   3. dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.

      1. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą technologii Java Script oraz Cookies,

      2. połączenie z siecią internetową,

      3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,

      1. konto na portalu Facebook.com.

  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 12.03.2019 roku godzina 17:00 a zakończenie w dniu 17.03.2019 roku godzina 23:59. Konkurs rozpocznie się po umieszczeniu na fanpage’u www.facebook.com/MaratonWarszawski/ komunikatu (wpis konkursowy) o rozpoczęciu Konkursu przez Organizatora. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy napisać (opcjonalnie dodając zdjęcie/film) wypowiedź na temat „Jaką znacie najpiękniejszą trasę biegową poza miastem?“ – w komentarzu pod wpisem konkursowym, który pojawi się na stronie www.facebook.com/MaratonWarszawski/

 2. Zgłoszenia są przyjmowane od 12.03.2019 r. godzina 17:00 do 17.03.2019 r. godzina 29:59.

 3. Przesłane komentarze muszą być efektem autorskiej pracy zgłaszającego.

 4. Jeden Uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 (trzy) zgłoszenia konkursowe. W wypadku, gdy Uczestnik prześle więcej niż 3 (trzy) zgłoszenia, Organizator nie dopuści do Konkursu takiego dodatkowego zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem.

 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że praca konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

 1. praca konkursowa oraz opis jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika

 2. zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

 3. zgłoszenie nie zawiera treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Fiat (nazwa lub logo innej marki lub produktu innej marki nie mogą być widoczne na zdjęciu ani użyte w opisie); oraz

 4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku, gdy tekst, zdjęcie lub film zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.

 1. Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie, w przypadku wygranej, udziela Organizatorowi zgody na prezentowanie pracy konkursowej na profilach marki Fiat oraz Organizatora w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych publikowanych w serwisach Facebook i Instagram.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres e-mail;

 3. adres korespondencyjny,

 4. numer telefonu kontaktowego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Przystępując do Konkursu, tj. dokonując czynności wskazanej w ust. 3.1 Regulaminu, Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,

 2. opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/MaratonWarszawski/ )

 1. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i zwycięzcy Konkursu, w rozumieniu Rozporządzenia UE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innych obowiązujacych przepisów o ochronie danych osobowych, jest Organizator.

 1. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.

 2. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora.

 3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

 4. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych: Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 6. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w razie przyznania nagrody Uczestnik na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;

 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;

 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień ust. 3.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie bierze udział w Konkursie.

 2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 4. Komisja nagrodzi autora 1 (jednego) najciekawszego zgłoszenia (przez cały okres trwania konkursu przyznanych zostanie łącznie 1 (jedna) nagroda.

 5. Nagrodą dla autora 1 (jednej) najlepszej pracy konkursowej jest użyczenie samochodu Fiat TIPO z pełnym bakiem na jeden weekend.

 6. Szacunkowa wartość nagrody wynosi 600 złotych brutto.

 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”),

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednej) najlepszej pracy konkursowej, biorąc pod uwagę:

 1. poprawność zgłoszenia konkursowego,

 2. spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,

 3. kreatywność i oryginalność.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.

 1. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie prace konkursowe oraz imiona i nazwisko laureatów zostaną opublikowane na stronie www.facebook.com/MaratonWarszawski/, w terminie do 22.03.201 r. do godziny 23:59.

 2. Zwycięzca zostanie poinformowany(a) o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników na wyżej wskazanej stronie.

 3. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym mowa w ust. .7.2 powyżej: (i) przesłać swoje dane kontaktowe wiadomością prywatną na oficjalne konto Organizatora w serwisie www.facebook.com z ktorego otrzyma informację o przyznaniu nagrody/(ii) uzgodnić z Organizatorem termin odbioru nagrody oraz (iii) przy odbiorze nagrody dostarczyć Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich.

 4. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:

 1. niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej,

 2. nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,

 3. niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej.

 1. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.

 1. WYDANIE NAGRÓD

  1. Laureat główny otrzyma od Organizatora zaproszenie upoważniające do bezpłatnego jednorazowego użyczenia samochodu Fiat Tipo na okres nie dłuższy niż od piątku (popołudnie) do poniedziałku (do godz.: 12.00).

  2. Samochód zostanie użyczony wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać nagrody innej osobie.

  3. Samochód może zostać odebrany oraz zwrócony wyłącznie u dealera marki Fiat – – Bołtowicz sp.j. (adres: ul. Jana Rosoła 55, 02-786 Warszawa) („Dealer”). Brak jest możliwości dostarczenia samochodu w inne miejsce.

  4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez zwycięzcę Konkursu w związku z dojazdem zwycięzcy Konkursu do lub od Dealera.

  5. Użyczenie samochodu nastąpi w terminie od 23 marca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, przy czym termin użyczenia samochodu będzie uzgodniony pomiędzy Organizatorem oraz laureatem Konkursu.

  6. W wypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, zaproszenie upoważniające do bezpłatnego jednorazowego użyczenia samochodu Fiat TIPO nie zostanie zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2019 roku, zaproszenie traci ważność, a Organizator nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.

  7. Organizator nie gwarantuje możliwości udostępnienia samochodu laureatowi Konkursu w wybranym przez niego terminie. W takiej sytuacji Organizator może zaproponować laureatowi Konkursu inny dostępny termin.

  8. Użyczany samochód objęty jest wyłącznie obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

  9. Koszt paliwa zatankowanego w momencie użyczenia samochodu pokrywa Fundator, ewentualne dalsze zatankowanie samochodu odbywa się na koszt biorącego (zwycięzcy Konkursu).

  10. Warunkiem użyczenia samochodu jest (i) zawarcie przez zwycięzcę Konkursu umowy użyczenia z FCA, (ii) okazanie dowodu tożsamości oraz ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu osobowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (iii) podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody. Organizator ma prawo odmówić użyczenia samochodu w przypadku braku akceptacji przez zwycięzcę Konkursu warunków udostępnienia samochodu.

  11. Laureat Konkursu zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności  podczas korzystania z użyczonego mu samochodu oraz nie będzie mógł wyjechać użyczonym samochodem poza granice Polski.

 1. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym.

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja „Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, z pod adresem: Grochowska8 c, 05-077 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja KONKURS FIAT Tipo” lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@maratonwarszawski.com ze wskazaniem w tytule wiadomości „ReklamacjaFIAT TIPO 14. PZU POŁMARATON WARSZAWSKI”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne — w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY

KONKURS FIAT TIPO 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI

Drogi Zwycięzco,

Dziękujemy za udział w konkursie FIAT Tipo 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI Serdecznie gratulujemy wygranej!

W celu otrzymania nagrody, prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie przesłanie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej, skanem na adres: info@maratonwarszawski.com oraz odesłanie listem poleconym na adres Organizatora Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, z biurem pod adresem: Grochowska 8c, 04-217 Warszawa (z dopiskiem KONKURS FIAT Tipo 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI ) .

Administratorem podanych poniżej danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski“ w Warszawie, z siedzibą pod adresem: ul. Brylantowa 1505-077 Warszawa. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach finansowo-księgowych administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska będą zamieszczenie na stronie internetowej www.facebook.com/MaratonWarszawski/ do dnia 31.12.2019 Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

[ ] Wyrażam zgodę Fundacji „Maraton Warszawski”, na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska.

Imię………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….

(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

Numer telefonu do kontaktu ……………………………………………

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu FIAT TIPO 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI i akceptuję jego treść.

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. jestem autorem wszelkich treści oraz utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie FIAT TIPO 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI zwanego dalej „Konkursem„, a powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 2. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych w lit. a powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 3. Niniejszym w związku z przyznaniem mi nagrody przenoszę na Fundację „Maraton Warszawski z siedzibą pod adresem: Brylantowa 15, 05-077 Warszawa bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;;

 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób. w tym na płytach i innych nośnikach danych;

 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)